Hurtigruten prepares for further growth – establishes separate expedition cruise entity

Pressemeldinger   •   okt 15, 2020 16:25 CEST

Hurtigruten reports strong demand for 2021 and 2022 cruises. Preparing for post-Covid-19 expansion, the company announces it will redefine its growing cruise operations by establishing a separate expedition cruise entity.

​Hurtigruten omorganiserer: Rendyrker satsingen på norskekysten 

Pressemeldinger   •   okt 15, 2020 16:23 CEST

Hurtigruten spisser de ulike delene av konsernet og oppretter to nye enheter: En som skal drive rutetrafikken mellom Bergen – Kirkenes, og en som skal drive den stadig voksende ekspedisjonscruise-virksomheten.  

​Granskningsrapport etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen

Pressemeldinger   •   sep 17, 2020 16:33 CEST

Granskningsrapporten etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen i juli ble presentert torsdag. Rapporten omfatter funn, vurderinger og anbefalinger fra granskere i advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL.

Advokat Jan Fougner i Wiersholm har ledet granskningen, som ble initiert av styret i Hurtigruten Group AS etter smitteutbrudd på to seilaser fra Tromsø til Svalbard 17.-24. juli og 24.-31. juli. Utbruddet på MS Roald Amundsen medførte at totalt 70 personer fikk påvist covid-19.

- Granskerne har arbeidet selvstendig og uavhengig og har fått tilgang til all informasjon og personell som vi har bedt om både i Hurtigruten Cruise AS og morselskapet Hurtigruten Group AS. Personer som er omtalt i rapporten har fått lese gjennom tekst som omhandler deres rolle og hatt mulighet til kontradiksjon. Rapporten er skrevet i en form som ivaretar nødvendige personvernhensyn, sier Jan Fougner, som presenterte granskningsrapporten på vegne av Wiersholm og DNV GL, som har bistått Wiersholm i arbeidet.

Rapporten er basert på innhentet elektronisk lagret dokumentasjon og fysiske dokumenter, i tillegg til samtaler med ansatte i Hurtigruten-konsernet, og eksterne personer med tilknytning til Hurtigruten eller seilasene. Offentlige myndigheter er konsultert og blitt stilt spørsmål i forbindelse med informasjonsinnhentingen.

- Utbruddet på MS Roald Amundsen skyldtes ikke én enkelthendelse eller en enkeltpersons handlinger. Situasjonen oppsto som følge av en serie av hendelser og handlinger. Rapporten gir flere anbefalinger for å hindre at en slik situasjon skjer igjen, sier Fougner.

.

I rapporten heter det blant annet:

«Det er Granskernes konklusjon at flere forhold har virket inn på hendelsesforløpet. Hendelsene har ikke vært forårsaket av tilfeldigheter. Hurtigruten iverksatte en rekke tiltak i forbindelse med utbruddet av covid-19, og det er Granskernes syn at det ble iverksatt adekvate tiltak for oppfølgning av passasjerene på seilasene. Når smitteutbruddet likevel ble et faktum er det en rekke konkrete forhold som kan danne grunnlag for konkrete læringspunkter.»

Rapporten peker på feil som ble begått i forbindelse med forberedelser til seilasene, påmønstring av mannskap, tiltak underveis og håndtering av smitteutbrudd.

.

Oppsummering av hovedkonklusjonene i rapporten:

 • Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.
 • Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.
 • Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.
 • Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

.

Oppsummering av anbefalingene i rapporten:

 • Hurtigruten bør evaluere om kulturen i organisasjon støtter håndtering av risiko.
 • Hurtigruten bør etablere et rammeverk for helhetlig risikostyring i organisasjonen.
 • Hurtigruten bør gjennomgå sitt sikkerhetsstyringssystem for å sikre at relevante risiko blir håndtert på en tilfredsstillende måte.
 • Hurtigruten bør tydeliggjøre ansvarsforholdet i organisasjonen.

.

Hegnar: - Rutinesvikt med alvorlige konsekvenser

- Granskningen har avdekket svikt i rutiner som har hatt alvorlige konsekvenser for ansatte og passasjerer. Dette beklager vi meget sterkt. Mens granskningsarbeidet har pågått, har Hurtigruten Group AS og Hurtigruten Cruise AS de siste ukene iverksatt en rekke viktige tiltak for å håndtere situasjonen og sikre at en liknende situasjon ikke skal skje igjen, sier Trygve Hegnar, styreleder i Hurtigruten Group AS.

- Styret er tilfreds med at granskningsrapporten gir svar på mange sentrale spørsmål knyttet til hendelsesforløpet og samtidig peker på ytterligere tiltak for å styrke arbeidet med risiko på tvers av hele konsernet. Styret vil selvfølgelig ha meget stor oppmerksomhet om det videre arbeidet på disse områdene i tiden som kommer. Vi har tillit til at konsernsjef Daniel Skjeldam og hans team vil arbeide grundig og systematisk for å bedre risikostyringen, sikre etterlevelse av rutiner og prosedyrer og samarbeide med ansatte og fagforeninger for å gjenopprette tilliten til Hurtigruten, sier Hegnar.

.

Skjeldam beklager: - Alvorlig rapport

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sier unnskyld for selskapets håndtering av saken.

- Smitteutbruddet på MS Roald Amundsen var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet. Vi skulle håndtert karantene for utenlandsk mannskap annerledes. Vi skulle fulgt opp mistanken om smitte og iverksatt tiltak tidligere. Vi skulle informert raskere. Som øverste sjef i konsernet tar jeg ansvar for det som skjedde, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

- Vi har allerede satt i gang en rekke tiltak, og rapporten blir et viktig verktøy i det videre forbedringsarbeidet. Vi skal hindre at dette kan skje igjen. Vi har en stor og langsiktig jobb å gjøre med å gjenoppbygge tilliten, internt og eksternt. Vi skal også jobbe med å styrke kulturen vår. Det er ingenting jeg heller vil enn å lede laget vårt gjennom dette slik at vi kommer sterkere tilbake, sier Skjeldam.

Granskningsrapporten etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen i juli ble presentert torsdag. Rapporten omfatter funn, vurderinger og anbefalinger fra granskere i advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL.

Les mer »

​Invitasjon til pressekonferanse

Pressemeldinger   •   sep 16, 2020 20:24 CEST

Rapport om granskning av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen vil bli presentert på en pressekonferanse torsdag.

.

Når: Torsdag 17. september kl. 16.00 

Hvor: The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo.

Rapporten vil bli presentert av Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, som har ledet granskningsarbeidet på vegne av Wiersholm og DNV GL. Representanter for styret og konsernledelsen i Hurtigruten Group vil være til stede for å kommentere konklusjoner og anbefalinger fra granskningsutvalget, og besvare spørsmål fra media.

.

PÅMELDING: På grunn av smitteverntiltak vil det bli begrenset antall plasser, og pressekonferansen blir kun åpen for media. 

Vi ber om at media som ønsker å delta sender navn på deltakere til press@hurtigruten.com innen torsdag kl 14:00.

For å sikre mulighet til eventuell smittesporing vil alle som møter i tillegg bli bedt om å registrere seg og oppgi kontaktinformasjon ved inngangen. Beregn tid til dette ved ankomst. 

Personer som ikke har anledning til fysisk oppmøte kan følge pressekonferansen på nett via denne lenken: https://hurtigruten.direkte.stream/

.

For media som følger pressekonferansen gjennom strømmingen, vil det være mulig å sende inn spørsmål som vil bli videreformidlet dersom kapasiteten tillater det. Spørsmål kan sendes til press@hurtigruten.com.

.

Det blir mulighet for å koble seg på eksisterende kameraproduksjon via SDI bakerst i salen.

***

Granskningsrapporten vil bli tilgjengelig på www.hurtigruten.no/presse etter at pressekonferansen er i gang. 

***

Rapport om granskning av Hurtigruten Cruise AS etter smitteutbrudd av Covid-19 vil bli presentert på en pressekonferanse

Les mer »

Sjøfartsdirektoratet fant flere avvik etter revisjon av Hurtigruten

Pressemeldinger   •   sep 01, 2020 21:21 CEST

Sjøfartsdirektoratets tilleggsrevisjon av Hurtigruten Cruise AS etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen i juli har avdekket syv avvik og “svikt på flere viktige områder i sikkerhetspolitikken og ISM-kodens krav”. Hurtigruten er allerede i gang med forbedringsarbeidet, og skal lukke alle avvik i god tid før direktoratets frist på tre måneder.

- Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet, og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskningen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Under tilleggsrevisjonen gikk Sjøfartsdirektoratet gjennom sikkerhetsstyringssystemene til Hurtigrutens driftsselskap Hurtigruten Cruise AS. Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen i slutten av juli, og Hurtigrutens håndtering av dette.

Når Sjøfartsdirektoratet gjennomfører revisjoner deles funn inn i observasjoner, avvik eller alvorlige avvik. Ved flere alvorlige avvik kan fartøy bli holdt tilbake og rederi kan i verste fall få sertifikater inndratt.

Sjøfartsdirektoratets rapport oppsummerer funnene i én observasjon og syv avvik. Direktoratet klassifiserer ingen av avvikene fra revisjonen som alvorlige avvik, og får ikke konsekvenser for Hurtigrutens driftstillatelser.

Hurtigruten skal innen 21. september levere en plan for å korrigere avvikene. Planen skal godkjennes av direktoratet, og avvikene lukkes innen 24. november.

Forrige gang Sjøfartsdirektoratet gjennomførte en ordinær revisjon av Hurtigruten, var i februar. Da ble det påpekt to observasjoner, og ingen avvik.

.

Forbedringsarbeidet i full gang

Asta Lassesen har siden tidlig i august vært fungerende driftsdirektør og fungerende daglig leder i Hurtigruten Cruise AS. Hun leder nå den operasjonelle driften i Hurtigruten.

- Etter utbruddet på MS Roald Amundsen, har vi satt inn alle tilgjengelige ressurser for å forsterke og forbedre rutiner og prosedyrer på alle nivåer. Ansatte har lagt ned en formidabel innsats i selskapet i selskapet. Det er bra at Sjøfartsdirektoratet skriver i rapporten at Hurtigruten har jobbet godt i etterkant av hendelsen. Avvikene som blir påpekt av direktoratet er viktige for oss i arbeidet med en forsvarlig oppstart av ekspedisjonscruise-virksomheten når covid-19-situasjonen tillater det. Det arbeidet er godt i gang, sier Lassesen.

.

Flere undersøkelser

Det pågår flere undersøkelser av covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen. I tillegg til en pågående politietterforskning, har styret i Hurtigruten Group AS engasjert DNV GL og Wiersholm til å gjennomføre en ekstern gransking av saken.

Lassesen sier at Hurtigruten har kommet langt i arbeidet med å lukke avvikene i Sjøfartsdirektoratets funn.

- Det er bekymringsfullt at Sjøfartsdirektoratet setter spørsmålstegn ved om sikkerhetskultur var godt nok innarbeidet i organisasjonen. Allerede kort tid etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen forsterket vi arbeidet med å sikre rutiner og bedre oppfølging av disse. Våre ansatte og gjester kan være trygge på at sikkerheten er det aller viktigste for oss i Hurtigruten, sier Lassesen.

**

Under finner du Sjøfartsdirektoratets egen oppsummering av rapporten fra tilleggsrevisjonen etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen i sin helhet.

Du kan også klikke her for å laste ned og lese hele rapporten (.pdf) 

Hurtigruten har i sin sikkerhetspolitikk skrevet at sikkerhet er høyeste prioritet i selskapet. Det kommer frem av sikkerhetspolitikken at Hurtigruten skal opprettholde et aktivt og målrettet sikkerhets- og kvalitetsarbeid, og være ledende på dette i bransjen. Videre stadfestes det at dette betyr en proaktiv holdning, forebyggende og risikobasert styring. Sikkerhetskulturen skal preges av åpenhet, ansvarlighet og handlekraft. Det vektlegges en rekke punkter blant annet at rapporteringskulturen er godt forankret, og at medarbeidere får opplæring og veiledning. Selskapets mål er "ingen ulykker eller alvorlige hendelser". Delmålene for å nå dette er blant annet å forsterke sikkerhetskulturen, sikre jevnlig trening på aktuelle hendelsesscenarier, øke rapporteringsgraden og sørge for et enkelt og tilgjengelig rapporteringssystem.

Under revisjonen avdekker Sjøfartsdirektoratet at det har vært svikt på flere viktige områder i sikkerhetspolitikken og ISM-kodens krav.

 • Risikovurderinger er ikke gjennomført før oppstart av cruise i juli. Med tanke på situasjonen med en pågående pandemi, redusert bemanning i rederiadministrasjonen, konsekvensene et smitteutbrudd ville medført, behov for store endringer i rutiner, stadig nytt regelverk, innhenting av utenlandske sjøfolk mm. skulle en risikovurdering vært utført. Hurtigrutens egne prosedyrer tilsier også at risikovurdering skulle vært utført før oppstarten i juli.
 • Rapporteringskulturen synes ikke å ha fungert som den skulle i forbindelse med hendelsen, da det under revisjonen kommer frem at ansatte i rederiet allerede 29. juli, som var to dager før skipet ankom Tromsø, hadde mistanke om Covid-19-smitte om bord. Ledelsen i selskapet anmerket under revisjonen at de ikke hadde fått en offisiell rapportering om at det var mistanke om smitte om bord før utbruddet var bekreftet den 31. juli. Sjøfartsdirektoratet noterer seg denne anmerkningen, men vil påpeke at uavhengig av formelle eller uformelle rapporteringslinjer er det konstatert at sentrale roller i rederiadministrasjonen ikke fulgte opp mistanken allerede 29. juli. Det gjør at det kan stilles spørsmålstegn til rederiets sikkerhetskultur og hvor godt sikkerhetspolitikken er innarbeidet i selskapet.
 • Sjøfartsdirektoratet avdekket at beredskapen ikke har fungert slik den burde. Det ble varslet for sent, og da smitten ble offisielt bekreftet fredags formiddag ble allikevel ikke beredskapsorganisasjonen iverksatt umiddelbart. I forbindelse med Covid-19-hendelser var det bestemt at en annen skulle være beredskapsleder i forhold til beredskapsorganisering beskrevet i selskapets sikkerhetsstyringssystem.

Det kom fram under revisjonen at Hurtigruten i ettertid av hendelsen har jobbet godt med å oppdatere sine prosedyrer og beredskapsplaner i forhold til smitteutbrudd om bord. Sjøfartsdirektoratet vil allikevel sterkt påpeke at det har kommet frem i revisjonen at Hurtigrutens risikostyring ikke er god nok. Avvikene i denne rapporten viser at det kan stilles spørsmålstegn til sikkerhetskulturen i Hurtigruten, og at selskapets egen sikkerhetspolitikk ikke er godt nok innarbeidet i organisasjonen. 

Sjøfartsdirektoratets tilleggsrevisjon av Hurtigruten Cruise AS etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen i juli har avdekket syv avvik og “svikt på flere viktige områder i sikkerhetspolitikken og ISM-kodens krav”. Hurtigruten er allerede i gang med forbedringsarbeidet, og skal lukke alle avvik i god tid før direktoratets frist på tre måneder.

Les mer »

Alle om bord på MS Spitsbergen har testet negativt for covid-19

Pressemeldinger   •   aug 06, 2020 22:14 CEST

Hele mannskapet og alle gjestene på ekspedisjonscruiseskipet MS Spitsbergen har torsdag blitt testet for covid-19. Samtlige 134 har testet negativt.

Ekspedisjonscruiseskipet MS Spitsbergen kom torsdag morgen til Tromsø. Medisinsk personell fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har testet alle de 70 mannskapsmedlemmene og 64 gjestene om bord på skipet.

- Det er svært gode nyheter at alle nå har testet negativt. Vi har hatt et godt samarbeid med Tromsø kommune og smittevernmyndighetene, som har jobbet raskt og effektivt med testsvarene. Det blir gjort en enorm innsats, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Alle testet negativ på MS Fridtjof Nansen

Hurtigruten besluttet mandag å stoppe alle ekspedisjonscruise-seilinger inntil videre. Det andre ekspedisjonscruiseskipet i drift, MS Fridtjof Nansen, ankommer Hamburg fredag morgen.

Det ble torsdag klart at hele mannskapet der, på 162, har testet negativt. 168 av de 171 gjestene har også testet negativt. Tre gjester har valgt å ikke la seg teste. Ingen har testet positivt.

- Hurtigruten er i tett dialog med myndighetene i Norge og Tyskland, og følger alle råd og anbefalinger fra dem. De som ikke har latt seg teste er isolert på lugarene inntil videre, sier Ege.

Flere smittet etter MS Roald Amundsen

FHI oppdaterte torsdag kveld smittetallene sine etter utbruddet på MS Roald Amundsen. De nyeste testresultatene viser at 41 av mannskapet og 21 av gjestene som har vært på de to seilasene med skipet, er smittet.

Etter at de første besetningsmedlemmene testet positivt fredag formiddag, har Hurtigruten jobbet tett med Tromsø kommune om oppfølging av situasjonen.

***

På grunn av ekstremt stor pågang fra norske og internasjonale medier, får vi dessverre ikke besvart alle pressehenvendelser og detaljspørsmål løpende per telefon.

Vi ber om at mediehenvendelser også sendes til press@hurtigruten.com - så vil de bli besvart så raskt som mulig.

Hele mannskapet og alle gjestene på ekspedisjonscruiseskipet MS Spitsbergen har torsdag blitt testet for covid-19. Samtlige 134 har testet negativt.

Les mer »

Crew and guests on MS Fridtjof Nansen tested negative for COVID-19

Pressemeldinger   •   aug 06, 2020 16:30 CEST

All crew members and all guests who were tested for COVID-19 onboard MS Fridtjof Nansen have tested negative.

MS Fridtjof Nansen is currently on her way back to Hamburg, at the end of a two-week expedition cruise along the coast of Norway.

Monday Hurtigruten informed about four crew members being isolated because of common cold symptoms. All four tested negative for COVID-19 on Tuesday.

The results for everyone else who was tested on board were ready Thursday morning. All 162 crew members have tested negative. 168 of the 171 guests have also tested negative. The remaining three guests chose to not be tested.

-We are of course very glad that everyone has tested negative. We have not had any reason to suspect infection, but take all precautions. We are in close dialogue with the Norwegian and German authorities and follow all recommendations from them, says VP of Global Communications in Hurtigruten, Rune Thomas Ege.

Quarantine procedures have been followed for guests and crew since Monday. These will be continued for the three guest who chose not to be tested until further notice.

- We are encouraging everyone to get tested, but we can’t force guests to do it, says Ege.

The situation on MS Roald Amundsen

The Norwegian Institute of Public Health has reported new numbers after the outbreak on MS Roald Amundsen. 37 crew members and 16 guests have tested positive. Tromsø municipality on Thursday stated that they have retested the crew and expect the number of infected to be higher.

Four members of the crew were admitted to the University hospital of North Norway (UNN) last week. Two have later been discharged, while another two have been admitted.

Hurtigruten has initiated an external investigation of the outbreak on MS Roald Amundsen. 

All crew members and all guests who were tested for COVID-19 on board MS Fridtjof Nansen have tested negative.

Les mer »

Mannskap og gjester på MS Fridtjof Nansen testet negativt for covid-19

Pressemeldinger   •   aug 06, 2020 16:20 CEST

Alle mannskap og gjester på Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip MS Fridtjof Nansen som er testet for covid-19, har testet negativt. 

Ekspedisjonscruiseskipet MS Fridtjof Nansen er underveis på et to uker langt cruise fra Hamburg, langs norskekysten og tilbake til Hamburg.

Som Hurtigruten opplyste om på mandag, ble fire av mannskapet isolert om bord med lette forkjølelsessymptomer. Alle disse fire testet tirsdag kveld negativt for covid-19.

Torsdag morgen kom også resultatet for de andre testene som ble tatt om bord. Hele mannskapet på 162 har testet negativt.

168 av de 171 gjestene har testet negativt. Tre gjester har valgt å ikke la seg teste. Ingen har testet positivt.

- Vi er selvfølgelig veldig glade for at alle har testet negativt. Vi har ikke hatt grunn til å mistenke smitte om bord på MS Fridtjof Nansen, men tar alle forholdsregler. Hurtigruten er i tett dialog med myndighetene i Norge og Tyskland, og følger alle råd og anbefalinger fra dem, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Tre av gjestene på MS Fridtjof Nansen har valgt å ikke la seg teste for covid-19. Disse tre må oppholde seg på lugarene sine inntil videre.

- Vi oppfordrer selvfølgelig alle om bord til å teste seg. Men vi kan ikke pålegge privatpersoner å ta testen, sier Ege.

Situasjonen på MS Roald Amundsen

MS Roald Amundsen ligger til kai i Tromsø. Alle de 158 besetningsmedlemmene på skipet, har blitt testet for koronasmitte. 37 har testet positivt for covid-19, mens 121 har testet negativt. 

Etter at de første besetningsmedlemmene testet positivt fredag formiddag, har Hurtigruten jobbet tett med Tromsø kommune om oppfølging av situasjonen.

- Tromsø kommune har vært på flere inspeksjoner om bord i samarbeid med Hurtigruten. Etter inspeksjonen onsdag ettermiddag, kom kommunen med to konkrete tilbakemeldinger. At smittevernet fungerte godt. Men at de ønsket endringer i organisering av det medisinske arbeidet om bord. Dette ble umiddelbart fulgt opp fra Hurtigrutens side onsdag ettermiddag, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Hele mannskapet om bord skal testes på nytt.

Fire av de filippinske besetningsmedlemmene som testet positivt, har vært innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). To av disse er skrevet ut og er i karantene. Torsdag ble det kjent at ytterligere to mannskapsmedlemmer har blitt lagt inn på sykehuset.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har 16 av gjestene på MS Roald Amundsens seilinger 17. og 24. juli testet positivt for covid-19.

Oppdaterte smittetall kan du finne på Folkehelseinstituttets nettsider FHI.no

.

***

På grunn av ekstremt stor pågang fra norske og internasjonale medier, får vi dessverre ikke besvart alle pressehenvendelser og detaljspørsmål løpende per telefon.

Vi ber om at mediehenvendelser også sendes til press@hurtigruten.com - så vil de bli besvart så raskt som mulig.

Alle mannskap og gjester på Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip MS Fridtjof Nansen som er testet for covid-19, har testet negativt.

Les mer »

The COVID-19 situation: Update from Hurtigruten

Pressemeldinger   •   aug 04, 2020 20:19 CEST

On Monday (03 August), Hurtigruten decided to temporarily suspend all expedition cruises until further notice. MS Fridtjof Nansen and MS Spitsbergen have ended their cruises and are being.

Last updated:  7 August 2020 19:45

MS Roald Amundsen is currently docked in Tromsø. All 158 crew members on board the ship have been tested for COVID-19. 41 have tested positive, while 117 have tested negative. 

Hurtigruten has cooperated closely with Tromsø municipality to handle the situation since the first crew members tested positive last Friday (31 July).

- Tromsø municipality has been on several inspections on board, together with Hurtigruten. After the inspection Wednesday afternoon, the municipality came back with two concrete assessments. Disease prevention worked well, but the municipality suggested changes in the organizing of the medical work on board. This was immediately followed up on by Hurtigruten, says VP of Global Communications in Hurtigruten, Rune Thomas Ege.

Four of the Filipino crew members were hospitalized at the University Hospital of North Norway (UNN). Two of them have been discharged and are in quarantine. Thursday, two additional crew members were hospitalized.

According to the Norwegian Institute of Public Health 21 guests on voyages with MS Roald Amundsen on the 17th and 24th of July have tested positive.

You can find up to date data on FHI.no. 

- The safety and well-being of our guests and colleagues is Hurtigruten’s number one priority. We are working closely with the Norwegian National and Local Health Authorities for follow-up, further testing, and infection tracking, says Ege. 

Hurtigruten has two expedition cruise ships in operation, both of which are about to end their voyages.

Status, for these are as follows: 

MS Fridtjof Nansen

MS Fridtjof Nansen returned to Hamburg on Friday, after a two-week cruise along the Norwegian coast. There were 171 guests and 162 crew members on board.

On Monday (03 August), Hurtigruten informed that four crew members were placed in isolation on board for showing mild common cold symptoms. All four tested negative for COVID-19 on Tuesday evening.

The entire crew of 162 tested negative on Wednesday. 168 of the 171 guests also tested negative. Three guests chose not to get tested and had to stay in their cabins until arrival in Hamburg.

- We are of course very glad that everyone tested negative. We have not had any reason to suspect infection, but take all precautions. We have been in close dialogue with the Norwegian and German authorities and followed all recommendations from them, says VP of Global Communications in Hurtigruten, Rune Thomas Ege.

The guests from MS Fridtjof Nansen disembarked on Friday. 

MS Spitsbergen

The Expedition cruise ship MS Spitsbergen arrived in Tromsø on Thursday. Medical personnel from the University Hospital of North Norway (UNN) tested all 70 crew members and 64 guests on board the ship.

The entire crew and all passengers tested negative for covid-19.

- It’s very good news that all of our guests and colleagues have tested negative. We have had a good cooperation with Tromsø municipality and the health authorities, who have worked quickly and efficiently with the test results, says VP of Global Communications in Hurtigruten Rune Thomas Ege.

The guests from MS Spitsbergen started disembarking on Friday. 

External investigation 

Hurtigruten has revealed several deviations from the company's internal procedures in relation to the outbreak on MS Roald Amundsen. Hurtigruten has hired DNV GL to conduct a full investigation.

- The preliminary examination of what happened on MS Roald Amundsen has uncovered several deviations from our procedures. That’s not good enough. It has caused a demanding and serious situation. I apologize to our guests, colleagues and everyone who cares for Hurtigruten, says Hurtigruten CEO Daniel Skjeldam.

Hurtigruten will also assist the police and other Norwegian authorities, who will conduct their own examinations of the matter.

- After the outbreak on MS Roald Amundsen we have uncovered several deviations from procedures, for example when it comes to quarantining foreign crews and the internal flow of important information, says VP of Global Communication in Hurtigruten, Rune Thomas Ege.

Hurtigruten has also emphasized that guests travelling with MS Roald Amundsen should have received information at an earlier stage.

- We have failed. Information regarding recommendations and agreements with the National Health Authorities has not been forwarded to the right people at the right time. This happened due to a failure in our internal information routines. We strongly regret this, says Ege.

- We have initiated an external investigation to identify what has happened. DNV GL will now go through the entire incident in detail, and get to the bottom of everything that has happened. Until this is concluded, we ask for understanding that we cannot go into all the details of the case right now, says Ege.

- However, it’s important to underline that we never intentionally tried to hide or hold back information. Lack of clear and accurate information internally has resulted in weak communication over the last couple of days, says Ege. 

***

Due to high demand from Norwegian and international press, we unfortunately do not get to answer all press inquiries and detailed questions by phone.We ask that media inquiries are sent to press@hurtigruten.com - and we will get back to you as soon as possible.

On Monday (03 August), Hurtigruten decided to temporarily suspend all expedition cruises until further notice. MS Fridtjof Nansen and MS Spitsbergen have ended their cruises and will now be docked.

Les mer »

Uttalelse fra styret i Hurtigruten Group AS

Pressemeldinger   •   aug 04, 2020 16:43 CEST

Hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte og gjester på en god måte, komme til bunns i det som har skjedd og over tid reetablere tilliten til selskapet. Styret har full tillit til Daniel Skjeldam og støtter ham og de ansatte i dette viktige arbeidet. 

På vegne av styret, 

Trygve Hegnar
Styreleder Hurtigruten Group AS

Les mer »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • prsaestns@dwhuwvrtlqigidrutwtevcn.bocoohmrf
 • (+47) 48 02 77 00

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • eghce@cnhuiprtxsigfarueztedwn.vxcolcmmu
 • +47 988 288 68

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • tazcrjmteimr.kbwrawxmvkoikutenik@hejurcttiargraiutbtenjd.cxuomcc
 • +47 97600637

 • Pressekontakt
 • PR-sjef
 • oyhastfseirgn.aokndpopdzh@uwhungrtweigpfruhdteotn.tzcovbmyy
 • +47 977 39 224

Om Hurtigruten AS

Verdensledende på ekspedisjonsreiser

Om Hurtigruten AS

Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser.

Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.

Selskapet driver også den legendariske ruten mellom Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger.

I 2019 lanserte Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen i 2020.

Adresse

 • Hurtigruten AS
 • Storgata 70
 • 9008 Tromsø
 • Norway