Gå videre til innhold
Skal forske fram banebrytende nullutslippsskip for Hurtigruten

Pressemelding -

Skal forske fram banebrytende nullutslippsskip for Hurtigruten

Hurtigruten Norge har sammen med SINTEF og 12 partnere fra maritim næring startet et nytt konsortium, som i et toårig forsknings- og utviklingsprosjekt skal utvikle nullutslippsskip for Hurtigruten, med det første klart til levering innen 2030. Ambisjonen er klar; å utvikle det mest energieffektive og bærekraftige passasjerskipet noensinne.

Sea Zero-prosjektet ble i desember tildelt 67 millioner kroner i offentlig finansiering, og har dermed et totalbudsjett på 130 millioner. Gjennom forsknings- og utviklingsfasen skal et nytt konsortium utvikle innovative løsninger for energieffektivitet, toppmoderne batteriløsninger, fremdriftsteknologi, skrogdesign, bærekraftig byggepraksis og hotelldrift om bord for å redusere energiforbruket til et minimum.

I dag bruker kun 0,1 % av alle skip globalt nullutslippsteknologi. Partnerne i Sea Zero-prosjektet forventer at utvikling av nye grønne teknologier og produkter kan få betydelig innvirkning på cruiseindustrien og fremtidens reiseliv.

– Vi har som mål å bygge det mest energieffektive passasjerskipet noensinne. Vi vil snu hver stein for å kutte både energibruk, avfall og utslipp til et minimum , sier Gerry Larsson-Fedde, leder for Marine Operasjoner i Hurtigruten Norge.

Konsortiet har som mål at de nye skipene skal ha null utslipp til både sjø og luft, der en av nøkkelfaktorene er en betydelig reduksjon i energiforbruket.

– Forbrukerne vil ikke fortsette å akseptere bruk av tungolje eller at man setter klimamål som ligger langt bak Parisavtalen. Utviklingen av nullutslippsskip kan bli det vendepunktet vår næring trenger, sier Larsson-Fedde.

Gerry Larsson-Fedde. Photo: Espen Mills
Gerry Larsson-Fedde, leder for Marine Operasjoner i Hurtigruten Norge


Forskningsfasen vil pågå mellom 2023 og 2025, før et nybyggprosjekt deretter settes i gang.

Et av de viktigste fokusområdene i prosjektet er hotelldriften om bord, som kan stå for opp til 50 % av skipets totale energiforbruk. Utvikling av nye energiløsninger for hotelldrift vil være avgjørende for å ta ned energibruken, da spillvarme fra motorer ikke er tilgjengelig som varmekilde når batterier erstatter tradisjonelle motorer.

Sea Zero-prosjektet har potensial til å påvirke cruise og passasjertransport ved å utvikle og demonstrere nullutslippsskip, og gjøre nye grønne teknologier og produkter tilgjengelige for et stort og globalt marked. Prosjektets totale verdiskapingspotensial er på flere milliarder kroner frem mot 2030. En betydelig del av dette potensialet forventes realisert når Hurtigruten Norge inngår kontrakt om nybygging av det første nullutslippsskipet.

Sea Zero partnere Mars 2023
Deltakere fra alle parnere på kick off for forskningsdelen av Sea Zero-prosjektet

Partnere i Sea Zero-prosjektet:

Om prosjektet

Sea Zero prosjektet har som ambisjon å muliggjøre nullutslipps person‐ og godstransport langs kysten innen 2030, gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge. For å nå dette målet må man se på kombinasjoner av ulike tiltak både på energieffektivisering (skipsdesign og operasjon) og energiforsyning (drivstoff og utslipp). I tillegg vil anvendelse av enkelte teknologier kreve utvikling av havneinfrastruktur (f.eks. lading).

Noen av disse teknologiene er relativt modne, men trenger fortsatt FoU for oppskalering, maritim tilpassing og optimalisering. Andre teknologier er umodne og krever mer grunnleggende forskning. Prosjektet består av industriaktører og FoU‐institusjoner med kompetanse og produkter/tjenester innen de teknologiområdene som anses som mest kritiske for å lykkes med ambisjonen.

Emner


.

Kontakter

Pressevakt Hurtigruten

Pressevakt Hurtigruten

Pressekontakt Alle mediehenvendelser om Hurtigruten, rutetrafikken Bergen-Kirkenes og MS Trollfjord. Kontaktnummer for kundehenvendelser finnes her: https://www.hurtigruten.no/kontakt-oss/ (+47) 48 02 77 00 (kun for presse, ikke SMS)

Hurtigruten Group