Gå videre til innhold

Pressemelding -

Sjøfartsdirektoratet fant flere avvik etter revisjon av Hurtigruten

Sjøfartsdirektoratets tilleggsrevisjon av Hurtigruten Cruise AS etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen i juli har avdekket syv avvik og “svikt på flere viktige områder i sikkerhetspolitikken og ISM-kodens krav”. Hurtigruten er allerede i gang med forbedringsarbeidet, og skal lukke alle avvik i god tid før direktoratets frist på tre måneder.

- Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet, og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskningen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Under tilleggsrevisjonen gikk Sjøfartsdirektoratet gjennom sikkerhetsstyringssystemene til Hurtigrutens driftsselskap Hurtigruten Cruise AS. Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen i slutten av juli, og Hurtigrutens håndtering av dette.

Når Sjøfartsdirektoratet gjennomfører revisjoner deles funn inn i observasjoner, avvik eller alvorlige avvik. Ved flere alvorlige avvik kan fartøy bli holdt tilbake og rederi kan i verste fall få sertifikater inndratt.

Sjøfartsdirektoratets rapport oppsummerer funnene i én observasjon og syv avvik. Direktoratet klassifiserer ingen av avvikene fra revisjonen som alvorlige avvik, og får ikke konsekvenser for Hurtigrutens driftstillatelser.

Hurtigruten skal innen 21. september levere en plan for å korrigere avvikene. Planen skal godkjennes av direktoratet, og avvikene lukkes innen 24. november.

Forrige gang Sjøfartsdirektoratet gjennomførte en ordinær revisjon av Hurtigruten, var i februar. Da ble det påpekt to observasjoner, og ingen avvik.

.

Forbedringsarbeidet i full gang

Asta Lassesen har siden tidlig i august vært fungerende driftsdirektør og fungerende daglig leder i Hurtigruten Cruise AS. Hun leder nå den operasjonelle driften i Hurtigruten.

- Etter utbruddet på MS Roald Amundsen, har vi satt inn alle tilgjengelige ressurser for å forsterke og forbedre rutiner og prosedyrer på alle nivåer. Ansatte har lagt ned en formidabel innsats i selskapet i selskapet. Det er bra at Sjøfartsdirektoratet skriver i rapporten at Hurtigruten har jobbet godt i etterkant av hendelsen. Avvikene som blir påpekt av direktoratet er viktige for oss i arbeidet med en forsvarlig oppstart av ekspedisjonscruise-virksomheten når covid-19-situasjonen tillater det. Det arbeidet er godt i gang, sier Lassesen.

.

Flere undersøkelser

Det pågår flere undersøkelser av covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen. I tillegg til en pågående politietterforskning, har styret i Hurtigruten Group AS engasjert DNV GL og Wiersholm til å gjennomføre en ekstern gransking av saken.

Lassesen sier at Hurtigruten har kommet langt i arbeidet med å lukke avvikene i Sjøfartsdirektoratets funn.

- Det er bekymringsfullt at Sjøfartsdirektoratet setter spørsmålstegn ved om sikkerhetskultur var godt nok innarbeidet i organisasjonen. Allerede kort tid etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen forsterket vi arbeidet med å sikre rutiner og bedre oppfølging av disse. Våre ansatte og gjester kan være trygge på at sikkerheten er det aller viktigste for oss i Hurtigruten, sier Lassesen.

**

Under finner du Sjøfartsdirektoratets egen oppsummering av rapporten fra tilleggsrevisjonen etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen i sin helhet.

Du kan også klikke her for å laste ned og lese hele rapporten (.pdf) 

Hurtigruten har i sin sikkerhetspolitikk skrevet at sikkerhet er høyeste prioritet i selskapet. Det kommer frem av sikkerhetspolitikken at Hurtigruten skal opprettholde et aktivt og målrettet sikkerhets- og kvalitetsarbeid, og være ledende på dette i bransjen. Videre stadfestes det at dette betyr en proaktiv holdning, forebyggende og risikobasert styring. Sikkerhetskulturen skal preges av åpenhet, ansvarlighet og handlekraft. Det vektlegges en rekke punkter blant annet at rapporteringskulturen er godt forankret, og at medarbeidere får opplæring og veiledning. Selskapets mål er "ingen ulykker eller alvorlige hendelser". Delmålene for å nå dette er blant annet å forsterke sikkerhetskulturen, sikre jevnlig trening på aktuelle hendelsesscenarier, øke rapporteringsgraden og sørge for et enkelt og tilgjengelig rapporteringssystem.

Under revisjonen avdekker Sjøfartsdirektoratet at det har vært svikt på flere viktige områder i sikkerhetspolitikken og ISM-kodens krav.

  • Risikovurderinger er ikke gjennomført før oppstart av cruise i juli. Med tanke på situasjonen med en pågående pandemi, redusert bemanning i rederiadministrasjonen, konsekvensene et smitteutbrudd ville medført, behov for store endringer i rutiner, stadig nytt regelverk, innhenting av utenlandske sjøfolk mm. skulle en risikovurdering vært utført. Hurtigrutens egne prosedyrer tilsier også at risikovurdering skulle vært utført før oppstarten i juli.
  • Rapporteringskulturen synes ikke å ha fungert som den skulle i forbindelse med hendelsen, da det under revisjonen kommer frem at ansatte i rederiet allerede 29. juli, som var to dager før skipet ankom Tromsø, hadde mistanke om Covid-19-smitte om bord. Ledelsen i selskapet anmerket under revisjonen at de ikke hadde fått en offisiell rapportering om at det var mistanke om smitte om bord før utbruddet var bekreftet den 31. juli. Sjøfartsdirektoratet noterer seg denne anmerkningen, men vil påpeke at uavhengig av formelle eller uformelle rapporteringslinjer er det konstatert at sentrale roller i rederiadministrasjonen ikke fulgte opp mistanken allerede 29. juli. Det gjør at det kan stilles spørsmålstegn til rederiets sikkerhetskultur og hvor godt sikkerhetspolitikken er innarbeidet i selskapet.
  • Sjøfartsdirektoratet avdekket at beredskapen ikke har fungert slik den burde. Det ble varslet for sent, og da smitten ble offisielt bekreftet fredags formiddag ble allikevel ikke beredskapsorganisasjonen iverksatt umiddelbart. I forbindelse med Covid-19-hendelser var det bestemt at en annen skulle være beredskapsleder i forhold til beredskapsorganisering beskrevet i selskapets sikkerhetsstyringssystem.

Det kom fram under revisjonen at Hurtigruten i ettertid av hendelsen har jobbet godt med å oppdatere sine prosedyrer og beredskapsplaner i forhold til smitteutbrudd om bord. Sjøfartsdirektoratet vil allikevel sterkt påpeke at det har kommet frem i revisjonen at Hurtigrutens risikostyring ikke er god nok. Avvikene i denne rapporten viser at det kan stilles spørsmålstegn til sikkerhetskulturen i Hurtigruten, og at selskapets egen sikkerhetspolitikk ikke er godt nok innarbeidet i organisasjonen. 


Om Hurtigruten AS

Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser.

Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.

Selskapet driver også den legendariske ruten mellom Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger.

I 2019 lanserte Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen i 2020. 

Pressekontakt

Pressevakt Hurtigruten Norge

Pressevakt Hurtigruten Norge

Pressekontakt Alle henvendelser om Hurtigruten Norge og rutetrafikken Bergen-Kirkenes (+47) 48 02 77 00 (ikke SMS)
Rune Thomas Ege

Rune Thomas Ege

Pressekontakt VP PR & Communication Hurtigruten Expeditions +47 988 288 68
Tarjei Kramviken

Tarjei Kramviken

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Hurtigruten Norge +47 97600637
Øystein Knoph

Øystein Knoph

Pressekontakt Head of storytelling Hurtigruten Expeditions +47 977 39 224

Hurtigruten Group