Følg Hurtigruten AS

​Hurtigruten skuffet etter havne-dom: Et tap for norsk sjøfart

Pressemelding   •   apr 04, 2017 11:13 CEST

Hålogaland lagmannsrett omgjør overraskende dommen i Salten tingrett hvor Bodø havn ble dømt for å krevd ulovlig høye priser av Hurtigruten. – Et tap for hele den norske sjøfarten, sier Stein Lillebo i Hurtigruten – som vurderer å anke til Høyesterett.

Lagmansretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet.

- Hurtigruten er overrasket, skuffet og svært uenige i dommen. Dette handler om rammebetingelsene for norsk sjøfart. Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. Denne dommen vil gjøre dette vanskeligere, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten.

Sender cruise-regning til kystflåten

Gjennom rettssaken mot Bodø havn avdekket Hurtigruten at havnekapitalen i Bodø blant annet går til kostbare restaurantprosjekter, eiendomsinvesteringer og andre investeringer som ikke kommer sjøfarten til gode. 

Bodø og andre havner bruker også betydelige summer på omfattende og dyre cruiseinvesteringer. Dette er investeringer som også belastes kystflåten. I perioden saken gjelder har Hurtigruten betalt dobbel kaileie hver dag hele året, mens Bodø havn har gitt inntil 75 prosent rabatt til internasjonale cruiserederier.

Mener samferdselsministeren bør gripe inn

Hurtigruten mener at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå må gripe inn i situasjonen.

- Samferdselsministeren må sikre et forutsigbart system der havnelovens intensjon om virksom konkurranse og kostnadseffektive havner til det beste for brukerne oppfylles. Sjøfarten, og da særlig rutegående skip, trenger beskyttelse mot urimelige prisvilkår i kommunale monopolhavner, sier Lillebo.

- Dette handler om hva sjøfarten skal betale for. Hele kysten, og Norge som sjøfartsnasjon, trenger et ryddig og forutsigbart system som bidrar til likebehandling av aktørene. Det er svært krevende for oss og andre aktører å drive under slike uforutsigbare rammebetingelser der havnen dikterer prisen, sier Lillebo.

Vurderer Høyesterett-anke

Havnenes opptreden og prissamarbeid har blant annet fått NHO Sjøfart til å klage Norsk Havneforening inn for Konkurransetilsynet. Hurtigruten har jobbet for en opprydding siden 2014, og vunnet fire rettsrunder, inkludert i Høyesterett.

- Vi skal nå sette oss ned og lese dommen grundig. Men vi kan ikke akseptere en dom som får så store konsekvenser for hele næringen. Mye taler for en anke til Høyesterett, sier Lillebo.

Dagens havnelov skulle gi økt konkurranse og rimeligere havnetjenester. I 2016 ble Hurtigruten fakturert for nær 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader, en akkumulert vekst på 48 prosent siden 2009. Hurtigruten er gjennom statsavtalen om kjøp av tjenester forpliktet til å anløpe havnene, som dermed kan dra store fordeler av å utnytte monopolsituasjonen de har.

Dommen i Bodø gir havnene fullmakt til å fortsette samarbeidet som har bidratt til å presse havneprisene dramatisk opp. Dommen avslører også store svakheter i eksisterende havnelov, og ifølge Hurtigruten slår dommen fast at havnebrukere i Norge ikke har beskyttelse mot havnenes utnyttelse av sin dominerende stilling.

- Retten uttaler at Bodø Havns håndtering er kritikkverdig, særlig tatt i betraktning at Bodø Havn er et kommunalt foretak i en monopolsituasjon. Derfor er Hurtigruten meget overrasket og skuffet over at retten har snudd og omgjort tingrettens dom, sier Stein Lillebo.

-------

For ytterligere informasjon:

Prosjektleder Stein Lillebo
Mobil: 915 29 616
Epost: stein.lillebo@hurtigruten.com


Fakta om havnerotet

  • Etter å avdekket store feil i regnskapene til Stranda hamnevesen i forbindelse med en rettstvist, tok Hurtigruten tok i 2014 initiativet til en opprydning i et omfattende rot i norske havners innkreving av anløpsavgift og kaivederlag.
  • Intensjonen med ny havnelov var mer kostnadseffektive havner til det beste for brukerne. Hurtigruten opplever derimot en bekymringsfull vekst i havnekostnadene, fra 73 millioner i 2009 til 110 millioner i 2016.
  • Revisjonsselskapet KPMG avdekket i en gjennomgang av regnskapene omfattende feil i anløpsavgiftsregnskapene. Funnene er støttet av tilsyn i ettertid, gjort av Kystverket.
  • 21 havner er klaget inn til havnenes tilsynsmyndighet Kystverket, som har varslet intensiverte tilsyn etter å ha ført tilsyn i et utvalg havner. Flere havner, deriblant Kristiansund og Nordmøre havn, har fått pålegg om stans i innkreving av anløpsavgift.
  • Kristiansund havn har påklaget pålegget fra egen tilsynsmyndighet til samferdselsdepartementet. Konklusjon er ventet i løpet av våren 2017.
  • Hurtigruten har i tillegg tatt rettslige skritt mot over 20 havner for urimelig prising av kaivederlag og prinsippet om 2x24 timers kaileie. Bodø havn var den første saken vedrørende kaivederlag.
  • Bodø havn ble i mai 2016 dømt i Salten tingrett til å betale over 3 millioner kroner tilbake til Hurtigruten. Bodø havn valgte å anke deler av dommen til Hålogaland lagmannsrett. Anken ble tatt til følge. 

Hurtigruten er den legendariske ruten langs norskekysten; originalen siden 1893. Fra 2016 tilbyr Hurtigruten ekspedisjonsreiser med fire skip i Arktis ved Svalbard, Island og Grønland, og seilinger rundt Antarktis. I alt 11 skip tilbyr opplevelsesreiser langs norskekysten - hver dag hele året.