Gå videre til innhold
Havn må tilbakebetale 18 mill. etter omfattende overfakturering

Pressemelding -

Havn må tilbakebetale 18 mill. etter omfattende overfakturering

Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert havnebrukerne millionbeløp. Det slås fast av nytt vedtak fra Samferdselsdepartementet.

Etter å ha krevd inn over 18 millioner kroner for mye i anløpsavgift fra sine brukere, nektet Kristiansund og Nordmøre havn å rette seg etter Kystverkets pålegg om stans i innkrevingen. KS Bedrift Havn og Norsk Havneforening har stilt seg bak havnen og uttalt seg sterkt kritisk til Kystverket og Hurtigruten.

Samferdselsdepartementet stiller seg i et nytt og endelig vedtak bak Kystverkets konklusjon om at Kristiansund og Nordmøre havn har overfakturert havnebrukerne i en årrekke. 

Departementet slår fast at anløpsavgiften kun kan dekke visse spesifikke kostnader, ikke store deler av havnens driftskostnader, slik Kristiansund hadde gjort. Departementet slår videre fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, fullt ut kan overprøve havnens vurderinger.

Hurtigruten, som tidlig krevde tilsyn med flere havner, inkludert Kristiansund, er tilfreds med resultatet.

- Viktig opprydning

- Dette viser igjen at vårt krav om en opprydding i norske havner er helt på sin plass og kritisk viktig. Ekstra alvorlig blir det når havnesjefene, Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn konsekvent har forsvart denne ulovlige praksisen, ikke bare i Kristiansund, men langs hele kysten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

HELE VEDTAKET: Klikk her for å lese hele vedtaket fra Samferdselsdepartementet (.pdf)

Hurtigruten har siden 2012 arbeidet for å få havnene til å rydde opp i systematisk og omfattende overfakturering av anløpsavgift fra brukerne. Havnene, ledet an av Norsk Havneforening, har hele tiden avvist Hurtigrutens bekymringer. De har også gått hardt ut mot Kystverkets tilsynsrolle og vedtak i Kristiansund-saken.

Rammer flere: Viktig seier for hele sjøfarten

Avgiften skal drives etter selvkostprinsippet, og kan kun dekke visse utgifter kommunene har til å sikre fremkommelighet i kommunalt farvann. Sammen med KPMG har Hurtigruten avdekket at havner har krevd inn alt for høy anløpsavgift og blant annet har brukt avgiften til å dekke rene driftskostnader. Dette skyldes delvis at havnene i regi av Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn har fastholdt en klart lovstridig forståelse av hvilke utgifter avgiften kan dekke.

I Kristiansund-saken ble det avslørt omfattende feil, der både gaver, representasjon og reklamekjøp ble belastet anløpsavgiften. Overfaktureringen har rammet alle havnens brukere – ikke bare Hurtigruten. 

- Dette er en seier for hele sjøfarten, og vi er glade for at Kystverket har tatt tak i denne alvorlige saken og at de får støtten de trenger fra departementet. Vi forventer nå at de aktuelle havnene aktivt tar kontakt med oss for å rette opp i dette. De har hatt flere år på seg til å sørge for at loven følges, uten å ta grep. Nå er tiden inne, sier Skjeldam.

Lang kamp

Hurtigruten vant frem med sitt syn på hvilke kostnader anløpsavgiften kan dekke i den såkalte Stranda-saken i januar 2014. Etter å ha rettet sine feil, reduserte Stranda Hamnevesen anløpsavgiften med nesten 80 prosent og betalte tilbake flere millioner kroner i for mye innkrevd avgift.

Hurtigruten fikk da det uavhengige revisjonsselskapet KPMG til å foreta en nærmere analyse av anløpsavgiftene i en rekke havner. Rapportene viste omfattende og systematisk overfakturering i blant annet Tromsø, Molde, Ålesund, Harstad og Kristiansund. Hurtigruten har på bakgrunn av dette krevd betydelige beløp tilbakebetalt fra over 29 havner, men havnene har ikke villet rydde opp. Hurtigruten er i prosessen blitt truet med både anløpsnekt og tvangsinndriving fra havnene.

Havnene valgte, i regi av havneforeningene, å ignorere rapportene fra KPMG. Både rapportene og Hurtigrutens innvendinger mot den systematiske overfaktureringen ble avvist, uten saklig begrunnelse.


Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven, men ble altså møtt med trusler. Det nye vedtaket fra Samferdselsdepartementet viser at vi har hatt rett hele veien. Vi forventer at havnene nå retter opp og tilbakebetaler for mye innkrevd avgift til brukerne, sier Skjeldam.

Selv om det lenge har vært klart at havnenes praksis har vært lovstridig, har havneforeningene koordinert havnene i en innbitt motstand mot å rydde opp. De har ignorert både domstolene og tilsynsmyndigheten Kystverket. Hurtigruten mener myndighetene nå må se nærmere på havneforeningenes rolle i saken.

-----------------------------------------------------

Om saken

Intensjonen med ny havnelov var mer kostnadseffektive havner til det beste for brukerne. Hurtigruten opplevde derimot en bekymringsfull vekst i havnekostnadene og igangsatte i 2013/2014 en prosess for å se på lovligheten i havnenes praksis.

Revisjonsselskapet KPMG avdekket i en gjennomgang av regnskapene omfattende feil i anløpsavgiftsregnskapene. Hurtigruten har som følge av denne krevd flere titalls millioner kroner i for mye innkrevd anløpsavgift tilbakebetalt fra i alt 29 havner.

21 havner er klaget inn til havnenes tilsynsmyndighet Kystverket, som har varslet intensiverte tilsyn etter å ha ført tilsyn i et utvalg havner. To havner, deriblant Kristiansund og Nordmøre havn, har fått full stans i innkreving av anløpsavgift.

Havneforeningene har hele tiden bestridt Hurtigrutens krav om å rydde opp i dagens praktisering av havneloven.

Samferdselsdepartementet støtter i et nytt vedtak (vedlagt) Kystverkets fortolkning av reglene om anløpsavgift.

Hurtigrutens årlige havnerelaterte kostnader er på 110 millioner kroner (2016).


For ytterligere informasjon kontakt:

Stein Lillebo
Prosjektleder
Mobil: 91569616
Epost: stein.lillebo@hurtigruten.com

Emner


.

Kontakter

Pressevakt Hurtigruten Norge

Pressevakt Hurtigruten Norge

Pressekontakt Alle mediehenvendelser om Hurtigruten Norge, rutetrafikken Bergen-Kirkenes og MS Trollfjord. Kontaktnummer for kundehenvendelser finnes her: https://www.hurtigruten.no/kontakt-oss/ (+47) 48 02 77 00 (kun for presse, ikke SMS)

Hurtigruten Group