Gå videre til innhold
MS Nordlys. Foto: Ole C. Salomonsen / Hurtigruten Norge
MS Nordlys. Foto: Ole C. Salomonsen / Hurtigruten Norge

Pressemelding -

Får 67 millioner til å utvikle utslippsfrie hurtigruteskip

Hurtigruten Norge får nå verdifull drahjelp til å utvikle bærekraftige hurtigruteskip uten utslipp. Sammen med 13 partnere har de fått innvilget 67 millioner kroner i støtte til prosjektet «Sea Zero».

Støtten kommer fra Grønn Plattform, en ordning som skal bidra til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling og lavere klimagassutslipp, og forvaltes av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

- Dette er en stor nyhet for oss. Denne støtten betyr at Hurtigruten Norges planer om å seile utslippsfritt på norskekysten tar et stort steg videre, og at vi er i rute for å kunne seile vårt første nullutslippsskip innen 2030, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

Hurtigruten Norge startet prosjektet «Sea Zero» våren 2022 for å lage det første utslippsfrie hurtigruteskipet innen 2030 sammen SINTEF og en rekke norske aktører. Med tildelte midler fra Grønn Plattform vil partnerne allerede i starten av 2023 igangsette forsknings- og utviklingsdelen av prosjektet.

- Det koster å gå foran. Derfor er det gledelig at norske myndigheter stiller opp med finansiering til at norsk maritim næring kan utvikle den beste nullutslippsteknologien. Vårt mål er at den jobben vi og våre partnere gjør med utslippsfrie hurtigruteskip skal bidra til å gjøre Norge ledende på grønn skipsfart, og dermed gi Norge nye inntekter, sier Felin.

SINTEF er med som forskningspartner og skal stå for prosjektledelsen. De mener de tildelte midlene kan gi store fordeler for næringsliv og klimaprosjekter langs kysten.

- At det skal utvikles utslippsfrie skip for tradisjonsrike Hurtigruten Norge er i seg selv svært positivt for klimaet, men vil også gi store ringvirkninger for maritim leverandørindustri i hele Norge. Ny grønn teknologiutvikling tilfører økt kompetanse og eksportpotensial til norsk maritim leverandørindustri, ikke minst for partnerne i prosjektet. Når en stor aktør som Hurtigruten Norge satser på grønne løsninger, gir det i tillegg muligheter for å bygge ut grønn infrastruktur langs kysten, for eksempel ladepunkter, som kan gi store utslippsreduksjon for mange aktører, sier Trond Johnsen, markedssjef i SINTEF Ocean.

Nærmere om Sea Zero-prosjektet

Sea Zero har som ambisjon å muliggjøre nullutslipps person‐ og godstransport langs norskekysten innen 2030, gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge.

Prosjektet består av 14 industriaktører og FoU‐institusjoner med bred kompetanse innen maritim næring og miljøteknologi, som har gått sammen om å utvikle de teknologiene som trengs. I januar 2023 vil de igangsette et forsknings- og utviklingsprosjekt for oppskalering, optimalisering og pilotering av nullutslippsteknologi for skip.

Totalt skal det brukes om lag 123 millioner kroner på forsknings- og utviklingsfasen av Sea Zero-prosjektet. I tillegg støtten på 67 millioner kroner fra Grønn Plattform, vil partnerne i prosjektet stille opp med egenbidrag på i overkant av 56 millioner i forskningsprosjektet.

I august ble en mulighetsstudie som så på mulige teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene klar. Den peker på moderne batterier som et interessant valg for mer miljøvennlige hurtigruteskip, men også at å redusere energibehovet er like viktig som valget av energikilde. For partnerne i prosjektet er det derfor et viktig mål at de nye skipene setter nye standarder for energieffektivisering.

Partnere i Sea Zero-prosjektet:


.

Kontakter

Pressevakt Hurtigruten

Pressevakt Hurtigruten

Pressekontakt Alle mediehenvendelser om Hurtigruten, rutetrafikken Bergen-Kirkenes og MS Trollfjord. Kontaktnummer for kundehenvendelser finnes her: https://www.hurtigruten.no/kontakt-oss/ (+47) 48 02 77 00 (kun for presse, ikke SMS)
Hurtigruten Group